Trasformační projekt CENIA

Smyslem transformace Českého ekologického ústavu na environmentální informační agenturu CENIA bylo zajistit organizační a znalostní zázemí pro Jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP). Znamená to jinými slovy:

  1. Zásadně změnit charakter organizace, která měla původně charakter vědeckého ústavu nespecifickým zaměřením na informační agentutu, která poskytuje standardní agenturní služby.
  2. Proaktivně podpořit harmonizované získávání informací o životním prostředí.
  3. Trvale poznávat potřeby klíčových skupin a informační povinnosti Ministerstva životního prostředí.
  4. Umět profesionálně připravit věrohodné a relevantní analytické i syntetické podklady (mj. zajistit zpracování ekonomických a finančních analýz nově navrhovaných předpisů týkající se ochrany životního prostředí) pro potřeby ministerstva, veřejnosti a všech identifikovaných cílových skupin.
  5. Dokázat sestavit odborné týmy schopné poskytnout služby na nejvyšší profesionální úrovni.

Projekt Transformace CENIA byl ojedinělým projektem komplexní procesní rekonstrukce státní organizace v české republice. Pro transformaci byly použity metody BPR (Business Process Reingeneering). Byla zformulována mise, vize a stanovena strategie nové agentury. Byla vytvořena procesní mapa agentury, která byla rozpracována do detailních procesních modelů, o které se nyní opírá řídící dokumentace agentury.

Společnost SYSNET měla v první etapě tohoto projektu roli vedoucího projektu. Výstupem první etapy byla základní procesní mapa transformované organizace a realizační plán její implementace. V další, realizační etapě, hrála společnost SYSNET roli konzultatnta transformačního projektu. Pro transformaci byly použity výsledky vlastní výzkumné práce naší společnosti.

Dnes je agentura CENIA moderní procesně řízenou organizací, která si vydobyla značný respekt i v mezinárodním kontextu. Agentura je držitelem certifikátu řízení jakosti (ISO 900x). Jsme rádi, že na tom máme i svůj podíl.