Informační systém Registr CITES

CITES - oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Účelem úmluvy CITES je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Regulace je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity), která vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí. Tato povolení jsou nutná při přechodu chráněných exemplářů přes hranice států.

V České republice jsou výkonnými orgány Ministerstvo životního prostředí ČR, krajské úřady a správy národních parků a chráněných krajinných oblastí. Vědeckým orgánem CITES s celostátní působností je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Kontrolu dodržování úmluvy provádí Česká inspekce životního prostředí.

Registr CITES je technickoorganizačním řešením typu e-Government základního problému dostupnosti informací potřebných pro regulaci obchodu ohroženými druhy. Až do vzniku Registru CITES měly výkonné, kontrolní i vědeckéorgány k dispozici pouze velmi rozstříštěné informace. Bylo to dáno distribuovaným výkonem povinností vyplývajících z dohody CITES a neexistencí centralizované informační podpory procesů CITES. Registr CITES je informační systém, který poskytuje právě tuto dřívě chybějící centralizovanou informační podporu.

Společnost SYSNET řešila projekt vytvoření procesů a nástrojů centralizované informační podpory agend úmluvy CITES. Byl přitom vytvořen informační systém Registr CITES, který je nyní plně funkční a umožňuje všem zainteresovaným orgánům využívat data o chovatelích, dovozcích a vývozcích, o registrovaných exemplářích, vydaných permitech, výjimkách ze zákazů obchodování. Systém dále umožňuje sledovat stav zabavených a zadržených exemplářů, předávat relevantní údaje mezinárodním orgánům CITES a poskytovat odbornou a metodickou podporu všem orgánům CITES.