Informační systém IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control) – IPPC

Integrovaná prevence je součástí technické ochrany životního prostředí. Jedná se o ucelený přístup k ochraně životního prostředí na základě celkového posouzení, které integruje posuzování vlivů na jednotlivé složky prostředí – vodu, vzduch, půdu. Při tomto procesu, se sledují konkrétní technologická zařízení, která musí pro svůj provoz získat integrované povolení. To se děje na základě posouzení, zda dané zařízení je provozováno v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT).

Informační systém o IPPC umožňuje z procesů integrovaného povolování shromažďovat a publikovat zákonem stanovené informace z procesu integrovaného povolování. Zároveň umožňuje registraci provozovatelů zařízení podléhajících povolovacímu řízení, spravuje seznamy kategorií, odpovědných správních úřadů a odborně způsobilých osob. Získané informace jsou automaticky předávány informačnímu systému technické ochrany životního prostředí, předávány procesu výměny informací a publikovány na Portále veřejné správy RSS. Informační systém je součástí architektury orientované na služby (SOA)

Společnost SYSNET řešila projekt vytvoření informačního systému o IPPC na základě zadání Ministerstva životního prostředí v době, kdy vcházel v platnost nový zákon o integrované prevenci (2003). Od té doby byla funkcionalita systému upravena a rozšířena tak, jak se měnil zákon, jehož uplatnění slouží. Systém je nyní plně funkční a umožňuje všem zainteresovaným orgánům využívat data o povolovacím řízení integrované prevence.