Elektronické knihovny vlády

Projekt řeší zásadní problém řízení formalizované výměny informací mezi ústředními orgány státní správy, parlamentem a kanceláří prezidenta republiky. Tato informační výměna vyplývá z legislativního procesu a z jednacího řádu vlády. Účelem projektu bylo zrychlení a zefektivnění informační výměny a finanční úspora vzniklá výraznou redukcí objemu použitého papíru.

Projekt pod názvem Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy (ODok) byl zahájen koncem roku 2000 jako jeden z projektů realizace Státní informační politiky. Za čtyři roky se povedlo zásadně změnit dosavadní praxi výměny inforamací napsaných na listinných dokumentech, ve které bylo více výjimek než pravidel na transparentní proces elektronického oběhu dokumentů. K tomu byly jako základní nástroje vytvořeny elektronické knihovny úřadu vlády. Od ledna 2005 přestaly mezi ústředními orgány státní správy putovat stovky kilogramů papíru a byla zahájena elektronická výměna informací pro jednání vlády a posléze i pro jednání parlamentu.

Vytvořený systém je neustále dále rozšiřován, takže od roku 2007 mají členové vlády k dispozici veškeré materiály v elektronické podobě. Ve stejném roce byla veřejnosti zpřístupněna Knihovna připravované legislativy. Díky tomuto veřejnému systému se občané České republiky mohou dozvědět, co vláda připravuje v legislativě, co již schválila a v jaké podobě. Průběžně se vylepšuje uživatelské rozhraní. Od počátku systém umožňuje na základě otevřených standardů předávat strojově čitelné informace. Systém je navržen modulárně na architektuře vzájemného poskytování služeb (SOA) mezi moduly, což jej činí velmi otevřeným k jiným systémům, které tuto moderní architekturu implementovaly.

Společnost SYSNET v rámci tohoto projektu samostatně navrhla a vytvořila veškeré procesní modely, podle nichž byl systém posléze navžen, navrhla architekturu systému založenou na poskytování služeb (SOA) a navrhla technickou podobu informační knihovny eKLEP, zajistila její funkčnost a vysoký stupeň zabezpečení. Vytvořený systém je navžen natolik otevřeně, že je schopen technicky podporovat procesy meziresortní komunikace a veškerou výměnu informací v rámci legislativního procesu.

Elektronická knihovna eKLEP umožňuje bezchybnou, rychlou výměnu dokumentů, sledování jejich stavu v procesech, sledování připomínkových řízení, avizování o událostech, předávání informací mezi účastníky a bezpečné uchování všech verzí vládní dokumentace jak legislativního, tak i nelegislativního charakteru. eKLEP je i v rámci Evropské unie ojedinělým systémem strukturované a plně řízené komunikace mezi různými subjekty veřejné správy.

Systém je v produkčním režimu a je plně funkční. Uživatelé jsou vyškoleni a jsou zvyklí jej používat.